Informacja w sprawie plomb tachografów

W związku z opublikowanym w dniu 24.03.2017r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji(UE) 2017/548 dotyczącym ustanowienia jednolitego formularza pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu, które weszło w życie od dnia 13.04.2017r. informujemy o obowiązku przechowywania oryginału w pojeździe, a ...

 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 r.

ustanawiające standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (1), w szczególności jego art. 22 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

  1. (1)  W rozporządzeniu (UE) nr 165/2014 ustanowiono wymogi administracyjne i techniczne dotyczące budowy, instalacji, użytkowania, sprawdzania i kontrolowania tachografów stosowanych w transporcie drogowym.

  2. (2)  Art. 22 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 stanowi, że w przypadku usunięcia lub naruszenia plomby do celów naprawy lub modyfikacji pojazdu w pojeździe przechowuje się pisemne oświadczenie określające datę i godzinę naruszenia plomby oraz zawierające uzasadnienie usunięcia plomby.

  3. (3)  Rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 zobowiązuje się Komisję do opracowania standardowego formularza takiego pisemnego oświadczenia.

  4. (4)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Drogowego,

  5.  

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pracownik warsztatu, który usunął lub naruszył plombę tachografu w związku z naprawą lub modyfikacją pojazdu, jak określono w art. 22 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, wypełnia, podpisuje i opieczętowuje pisemne oświadczenie zawierające informacje określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Oryginał pisemnego oświadczenia przechowuje się w pojeździe, a opieczętowaną kopię pozostawia się w warsztacie, w którym plombę usunięto lub naruszono.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2017 r.
                                                                                                                           W imieniu Komisji
                                                                                                                            Jean-Claude JUNCKER
                                                                                                                            Przewodniczący

 

 (wzór formularza)

                                                                             ZAŁĄCZNIK

                                Pisemne oświadczenie w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu


1. Numer rejestracyjny pojazdu


2. Numer identyfikacyjny pojazdu


3. Imię i nazwisko kierowcy


4. Licencja wspólnotowa przewoźnika (1)


5. Nazwa warsztatu


6. Adres warsztatu


7. Numer identyfikacyjny warsztatu


8. Imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za usunięcie plomby


9. Numer usuniętej plomby


10. Data i godzina usunięcia plomby


11. Przyczyna(-y) usunięcia


12. Uwagi

 


Miejsce i data


                                  Podpis pracownika                                                                  Podpis kierowcy

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem