Statut (2)

STATUT

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osobowych

(tekst jednolity uchwalony 26 czerwca 2010r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Małopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać te czynności na podstawie umów cywilno-prawnych.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. podejmowanie i udział we wszelkich działaniach mających na celu stałe dążenie do poprawy jakości transportu drogowego osób, co spełnia przesłanki interesu społecznego, o którym mowa w art. 31 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. reprezentowanie interesów związanych z działalnością gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób prowadzoną przez członków Stowarzyszenia przed wszelkimi sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, organami administracji państwowej i samorządowej, innymi organami i podmiotami oraz wobec przewoźników nie zrzeszonych,
 3. organizowanie dla członków Stowarzyszenia pomocy prawnej,
 4. udzielanie pomocy i informacji członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzeniem transportu drogowego osób oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
 5. wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej lub zarządzania gospodarczego.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wypracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia i jego jednolite prezentowanie,
 2. udzielanie członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opinii dotyczących transportu drogowego osób,
 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie transportu drogowego osób,
 4. współpracę w opiniowaniu oraz przygotowaniu krajowych przepisów dotyczących transportu drogowego,
 5. zawieranie umów o świadczenie obsługi prawnej na rzecz Stowarzyszenia i poszczególnych członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 6. współpracę i wzajemną pomoc członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 7. doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną,
 8. realizację dotyczących Stowarzyszenia czynności wynikających z przepisów prawnych,
 9. inne działania sprzyjające realizacji Statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób lub w dziedzinie pokrewnej, bądź pracujące lub w inny sposób związane z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi taką działalność, które:

 1. złożyły deklarację członkowską – woli przystąpienia do Stowarzyszenia,
 2. uiściły opłatę wpisową.

§ 13

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 14

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka,
 3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez 2 miesiące,
 4. nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 5. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem",
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem",
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Wybory do władz wybieralnych Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie tajne przeprowadzane jest każdorazowo po złożeniu i przegłosowaniu wniosku o taką formę głosowania.

§ 18

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Dokooptowany członek organu Stowarzyszenia pełni swą funkcję najpóźniej do końca kadencji organu.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
  a. Zwyczajne,
  b. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c. na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 7. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie w odstępie co najmniej jednej godziny od pierwszego terminu wyznaczonego w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Po upływie tego czasu uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość obecnych na nim członków.
 8. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
 9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 10. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 7. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, dwóch Zastępców Prezesa oraz Sekretarza i Zastępcę Sekretarza.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 5. ustalanie wysokości, zasad i terminu płatności składek członkowskich,
 6. ustalanie wysokości opłaty wpisowej,
 7. powoływanie oraz odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia.
 8. Podczas głosowania, w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 10. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub odbywają się w stałych terminach ustalonych przez Zarząd.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 10. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 12. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i uchwalanie ich regulaminów działania.

§ 23

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia i może powołać jego Dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie zasad ustalonych przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 27

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 28

Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu działający łącznie z Zastępcą Prezesa Zarządu lub dwóch Zastępców Prezesa Zarządu działający razem.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

 1. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności w I terminie co najmniej 1/2 uprawnionych członków, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych
 3. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem