Statut (2)

STATUT

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osobowych

(tekst jednolity uchwalony 26 czerwca 2010r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Małopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać te czynności na podstawie umów cywilno-prawnych.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. podejmowanie i udział we wszelkich działaniach mających na celu stałe dążenie do poprawy jakości transportu drogowego osób, co spełnia przesłanki interesu społecznego, o którym mowa w art. 31 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. reprezentowanie interesów związanych z działalnością gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób prowadzoną przez członków Stowarzyszenia przed wszelkimi sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, organami administracji państwowej i samorządowej, innymi organami i podmiotami oraz wobec przewoźników nie zrzeszonych,
 3. organizowanie dla członków Stowarzyszenia pomocy prawnej,
 4. udzielanie pomocy i informacji członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzeniem transportu drogowego osób oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi państwowymi i zainteresowanymi organizacjami,
 5. wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej lub zarządzania gospodarczego.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wypracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia i jego jednolite prezentowanie,
 2. udzielanie członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opinii dotyczących transportu drogowego osób,
 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie transportu drogowego osób,
 4. współpracę w opiniowaniu oraz przygotowaniu krajowych przepisów dotyczących transportu drogowego,
 5. zawieranie umów o świadczenie obsługi prawnej na rzecz Stowarzyszenia i poszczególnych członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 6. współpracę i wzajemną pomoc członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 7. doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną,
 8. realizację dotyczących Stowarzyszenia czynności wynikających z przepisów prawnych,
 9. inne działania sprzyjające realizacji Statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób lub w dziedzinie pokrewnej, bądź pracujące lub w inny sposób związane z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi taką działalność, które:

 1. złożyły deklarację członkowską – woli przystąpienia do Stowarzyszenia,
 2. uiściły opłatę wpisową.

§ 13

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 14

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka,
 3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez 2 miesiące,
 4. nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 5. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem",
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem",
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Wybory do władz wybieralnych Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie tajne przeprowadzane jest każdorazowo po złożeniu i przegłosowaniu wniosku o taką formę głosowania.

§ 18

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Dokooptowany członek organu Stowarzyszenia pełni swą funkcję najpóźniej do końca kadencji organu.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
  a. Zwyczajne,
  b. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c. na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 7. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie w odstępie co najmniej jednej godziny od pierwszego terminu wyznaczonego w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Po upływie tego czasu uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość obecnych na nim członków.
 8. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
 9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 10. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 7. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, dwóch Zastępców Prezesa oraz Sekretarza i Zastępcę Sekretarza.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 5. ustalanie wysokości, zasad i terminu płatności składek członkowskich,
 6. ustalanie wysokości opłaty wpisowej,
 7. powoływanie oraz odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia.
 8. Podczas głosowania, w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 10. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub odbywają się w stałych terminach ustalonych przez Zarząd.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 10. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 12. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i uchwalanie ich regulaminów działania.

§ 23

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia i może powołać jego Dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie zasad ustalonych przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 27

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 28

Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu działający łącznie z Zastępcą Prezesa Zarządu lub dwóch Zastępców Prezesa Zarządu działający razem.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

 1. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności w I terminie co najmniej 1/2 uprawnionych członków, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych
 3. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Jak zostać członkiem

Kto może zostać naszym członkiem?

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

Aby do Nas dołączyć należy:

 1. Zapoznać się ze statutem OSPO.
 2. Wypełnić poniższą deklaracje.
 3. Dostarczyć wypełnioną Deklaracje do siedziby Stowarzyszenia (poczta, osobiście) -> do pobrania

 

"Przewoźniku Weź swoje sprawy w swoje ręce - wspieraj działania dążące do poprawy bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej" - ZOSTAŃ NASZYM CZŁONKIEM

 

Dziękujemy za chęć dołączenia do Naszego Stowarzyszenia.

Strona 3 z 3

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem