Obowiązkowe potwierdzenie AKTUALNOŚCI ROZKŁADU JAZDY - TERMIN 30 MAJA 2014 (2)

W związku z obowiązkiem potwierdzenia aktualności rozkładów jazdy nałożonym na mocy Rozporządzenia w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 451) uprzejmie przypominamy wszystkim Przewoźnikom o konieczności powiadomienia właściwego Organu wydającego zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób oraz właściciela/zarządcę przystanku o aktualności posiadanych rozkładów jazdy. Przykładowy wzór powiadomienia poniżej.

 

 


 

Wzór potwierdzenia
Powiadomienie o aktualności rozkładów jazdy

Zgodnie z  § 14 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 451) potwierdzam aktualność obowiązującego rozkładu jazdy na linii regularnej.............. zgodnie z zezwoleniem nr ...............       

Oświadczam, że realizowane przez moje przedsiębiorstwo przewozy osób na liniach regularnych wykonywane są zgodnie z aktualnie i niezmiennie obowiązującymi rozkładami jazdy.

Uwaga:
W przypadku powiadamiania właściciela lub zarządcy przystanku - należy podać liczbę zatrzymań na danym przystanku


 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 451) :
"§ 14
 1. Aktualizacja rozkładu jazdy polega na potwierdzeniu aktualności obowiązującego rozkładu jazdy albo na wprowadzeniu zmian w tym rozkładzie.
 2. Aktualizacji rozkładu jazdy przewoźnika wykonującego regularny przewóz osób dokonuje się w:
 1)  transporcie drogowym:
  a)  w przypadku planowanego wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy od:
  -  dnia 1 marca albo  
  -  najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo  
  -  dnia 1 października, albo  
  -  drugiej niedzieli grudnia,   
  b)  w najbliższą niedzielę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - o ile w tym terminie przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy;   § 15
 1. W przypadku aktualizacji, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, przewoźnik przekazuje właściwemu organowi potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których proponowane zmiany dotyczą, oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi. 2. W przypadku aktualizacji, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, przewoźnik przekazuje, nie później niż w terminie 30 dni przed terminem określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, właściwemu organowi oraz właścicielowi przystanku komunikacyjnego lub dworca albo zarządzającemu tymi obiektami powiadomienie o aktualności obowiązującego rozkładu jazdy. 3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
 1)  imię i nazwisko lub nazwę przewoźnika albo organizatora publicznego transportu zbiorowego oraz jego adres zamieszkania, o ile jest on tożsamy z miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej, albo siedzibę i adres;
 2)  nazwę i numer linii komunikacyjnej;
 3)  potwierdzenie aktualności obowiązującego rozkładu jazdy. 4. W przypadku powiadomienia o aktualności rozkładu jazdy przekazywanego właścicielowi przystanku komunikacyjnego lub dworca albo zarządzającemu tymi obiektami, w powiadomieniu podaje się ponadto liczbę zatrzymań na przystankach komunikacyjnych i dworcach będących własnością lub w zarządzie tego podmiotu. § 16
 1. W przypadku aktualizacji, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2-4, przepisy § 11 i 12 stosuje się odpowiednio.
 2. Przepisy § 11, 12, 14 i 15 nie dotyczą przewozów regularnych specjalnych."
       

rozklady box

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

Zrozumiałem